Public Notices

​Pub​lic notices when available will be posted below.​​

​​

NOTICE OF PUBLIC HEARING 

City of Wichita –Wichita Transit

 

Wichita Transit will hold a public hearing at 4:00 PM on Wednesday, April 26, 2017 at Wichita Transit, Van Maintenance Conference Room, 777 E Waterman, Wichita, Kansas.  The purpose of the public hearing will be to receive input from the public on the upcoming Q-Line improvements and the fixed route frequency enhancements to routes 17/27, 28/29 and 201.

 

Interested persons are invited to speak at the public hearing or to direct written comment to Wichita Transit, 777 E. Waterman, Wichita, Kansas, 67202, prior to the meeting date.

 Content Editor ‭[3]‬

NOTICE TO PUBLIC 

Public Notice WAMPO Call for Projects

5310 Enhanced Mobility of Seniors & Individuals with Disabilities

Federal Fiscal Year 2015/2016

 

The intent of the 5310 Enhanced Mobility of Seniors & Individuals with Disabilities program is to improve mobility for seniors and people with disabilities by providing financial support, through programs planned, designed, and carried out to meet the transportation needs of these populations.

 

The Wichita Area Metropolitan Planning Organization (WAMPO) is the designated Metropolitan Planning Organization (MPO) for the greater Wichita metropolitan area and is responsible for:

 

  • Issuing a call for eligible 5310 program projects within the community
  • Facilitating a competitive selection process for screening these projects
  • Convening a project selection committee that will recommend projects to the governing body(s)

 

Wichita Transit is the designated recipient who will manage the 5310 grant program.  

 

The application period will open on Friday, March 24, 2017.   All submitted projects will be screened based on the goals and objectives found in the local Coordinated Public Transit-Human Services Plan. 

 

For more information please visit www.wampo.org/Work/Pages/PublicTransit.aspx or contact Tricia Thomas, Communications Manager at 316-352-4860 or tthomas@wichita.gov

 

Aviso Público WAMPO Convocatoria de Proyectos

5310 Movilidad mejorada de Personas Mayores y Personas con Discapacidades

Año Fiscal Federal 2015/2016

 

El intento del programa de 5310 Movilidad de Mejoras de Personas Mayores y Personas con Discapacidades es para mejorar la movilidad para los ancianos y personas con discapacidades proporcionando apoyo financiero, por medio de programas planificadas, diseñado y realizado para satisfacer las necesidades de transporte de estas poblaciones.

 

La Organización Metropolitana de Planificación de Wichita (WAMPO) es la Organización de Planificación Metropolitana (MPO) designada para el área metropolitana de Wichita y es responsable de:

 

  • Emisión de una convocatoria para 5310 proyectos de programa elegibles dentro de la comunidad
  • Facilitar un proceso de selección competitiva para el cribado de estos proyectos

•   Convocar un comité de selección de proyectos que recomendará proyectos al cuerpo gobernante(s)

 

El Tránsito de Wichita es el destinatario designado que administrará el programa de subsidios 5310.  

 

El período de solicitud se abrirá el viernes, 24 de marzo de 2017. Todos los proyectos presentados se proyectarán sobre la base de las metas y objetivos que se encuentran en el Plan Coordinado de Servicios Humanos de Transporte Público.

 

Para obtener más información, por favor visite www.wampo.org/Work/Pages/PublicTransit.aspx o póngase en contacto con Tricia Thomas, Gerente de Comunicaciones al 316-352-4860 o tthomas@wichita.gov.

 

 

Thông Báo của Cơ Quan WAMPO Kêu Gọi Cho Dự Án

5310 Tăng Cường Sự Vận Động của Người Cao Niên và Những Người Khuyết Tật

Cho Năm Tài Chính Liên Bang 2015/2016

 

Mục đích của chương trình 5310 Tăng Cường Sự Vận Động của Người Cao Niên và Những Người Khuyết Tật nhằm nâng cao tính lưu động cho người cao niên và những người khuyết tật bằng cách hỗ trợ tài chính, thông qua chương trình đã được kế hoạch, thiết kế, và thực hiện để đáp ứng nhu cầu vận chuyển của các dân số này.

 

Cơ Quan Quy Hoạch Đô Thị Vùng Wichita (WAMPO) là Cơ Quan Quy Hoạch Đô Thị (MPO) được chỉ định cho khu lớn hơn đô thị vùng Wichita và chịu trách nhiệm về:

 

  • Phát hành một cuộc gọi cho các dự án trong cộng đồng hội đủ điều kiện chương trình 5310
  • Tạo điều kiện cho quá trình lựa chọn cạnh tranh để kiểm tra các dự án này
  • Triệu tập ủy ban lựa chọn dự án sẽ đề xuất các dự án cho (các) cơ quan quản trị

 

Cơ Quan Vận Tải Wichita (Wichita Transit) là người nhận được chỉ định sẽ quản lý chương trình trợ cấp 5310.  

 

Thời hạn đăng ký sẽ mở vào thứ sáu, ngày 24 tháng 3, năm 2017.  Tất cả dự án đã trình bày sẽ được kiểm tra dựa trên các mục tiêu và mục đích tìm thấy trong Kế Hoạch Phối Hợp Vận Tải Công Cộng-Dịch Vụ Mọi Người của địa phương.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập đến www.wampo.org/Work/Pages/PublicTransit.aspx hoặc liên hệ cô Tricia Thomas, Quản Lý Truyền Thông (Communications Manager) tại số điện thoại 316-352-4860 hoặc gửi email đến tthomas@wichita.gov.