Public Notices

Notice of Public Hearing

Proposed Service Adjustments

         Wichita Transit will hold two public hearings at 11:00 am on Tuesday, July 9, 2019, and at 5:30 pm on Thursday, July 11, 2019, at Wichita Transit, Van Maintenance Conference Room, 777 E. Waterman, Wichita, KS.   The purpose of the public hearing will be to provide information and receive input from the public on the upcoming proposed service adjustments to be tentatively effective August 10, 2019.

 

        Interested persons are invited to speak at the public hearing or to direct written comment to:  Wichita Transit, 777 E. Waterman, Wichita, Kansas, 67202, or by email at wichitatransit@wichita.gov through Friday, July 19, 2019.  Transportation will be available after the hearing.

Notice of Public Hearing

City of Wichita – Wichita Transit

Proposed FTA Grant Application

Wichita Transit will hold a public hearing at 10:00 A.M. on May 3rd, 2019, at 777 E. Waterman, Wichita, Kansas.  The purpose of this hearing will be to receive input from the general public and private transportation providers regarding Wichita Transit’s proposed grant applications from the Federal Transit Administration for funding under 49 U.S.C. §5339(c) – The Low or No Emission Bus Program (Low-No Program).  The grant request will be for the purchase of buses and related equipment and facility improvement. 

            If no input is provided, the proposed grant application will become the actual grant application unless otherwise amended.  Written comments, inquiries, and requests for inspection of documents may be directed to:

Director of Transit

Wichita Transit

777 E. Waterman

Wichita, KS 67202

Notice to Public

Proposed FTA Grant Applications

Transportation providers and other interested parties are hereby notified that Wichita Transit (777 E Waterman) is applying for a federal grant of up to $98,100, under Section 5310 of Chapter 53 of Title 49, United States Code, for travel training salaries and operations support to train bus or paratransit riders and transport riders across jurisdictional boundaries within the Wichita Urbanized Area to meet the needs of elderly individuals and individuals with disabilities.

The purpose of this notice is to invite private for-profit bus, taxi, ambulate operators and other interested parties to participate in the development of proposed grant projects and in the provision of enhanced transportation services to elderly individuals and individuals with disabilities. Please contact Michelle Stroot by May 15th to request a copy of the projects proposed. Comments on proposed projects must be submitted to Michelle Stroot within 10 calendar days after receipt of the proposed project information. If no input is provided, the proposed grant application will become the actual grant application unless otherwise amended. Written comments, inquiries, and requests for inspection of documents may be directed to:

Director of Transit
Wichita Transit
777 E. Waterman
Wichita, KS 67202

Public Notice WAMPO Call for Projects

5310 Enhanced Mobility of Seniors & Individuals with Disabilities
Federal Fiscal Year 2017/2018

The intent of the 5310 Enhanced Mobility of Seniors & Individuals with Disabilities program is to improve mobility for seniors and people with disabilities by providing financial support, through programs planned, designed, and carried out to meet the transportation needs of these populations.

The Wichita Area Metropolitan Planning Organization (WAMPO) is the designated Metropolitan Planning Organization (MPO) for the greater Wichita metropolitan area and is responsible for:

  • Issuing a call for eligible 5310 program projects within the community
  • Facilitating a competitive selection process for screening these projects
  • Convening a project selection committee that will recommend projects to the governing body(s)

Wichita Transit is the designated recipient who will manage the 5310 grant program.

The project application deadline is Friday, March 15, 2019. All submitted projects will be screened based on the goals and objectives found in the local Coordinated Public Transit-Human Services Plan.

For more information please visit www.wampo.org/People/Pages/RFP-RFQ or contact Tricia Thomas, Communications Manager at 316-352-4860 or tthomas@wichita.gov


Aviso Público WAMPO Convocatoria de Proyectos

5310 Movilidad mejorada de Personas Mayores y Personas con Discapacidades
Año Fiscal Federal 2017/2018

El intento del programa de 5310 Movilidad de Mejoras de Personas Mayores y Personas con Discapacidades es para mejorar la movilidad para los ancianos y personas con discapacidades proporcionando apoyo financiero, por medio de programas planificadas, diseñado y realizado para satisfacer las necesidades de transporte de estas poblaciones.

La Organización Metropolitana de Planificación de Wichita (WAMPO) es la Organización de Planificación Metropolitana (MPO) designada para el área metropolitana de Wichita y es responsable de:

  • Emisión de una convocatoria para 5310 proyectos de programa elegibles dentro de la comunidad
  • Facilitar un proceso de selección competitiva para el cribado de estos proyectos
  • Convocar un comité de selección de proyectos que recomendará proyectos al cuerpo gobernante(s)

El Tránsito de Wichita es el destinatario designado que administrará el programa de subsidios 5310.

La Organización de Planificación Metropolitana del Área de Wichita (WAMPO) ahora ha abierto el período de solicitud financiera del programa 5310. La fecha límite para presentar la solicitud del proyecto es el 15 de marzo de 2019. Todos los proyectos presentados serán evaluados en base de las

metas y los objetivos que se encuentran en el Plan Local de Transporte Público Coordinado para Servicios Humanos.

Para obtener más información, por favor visite  www.wampo.org/People/Pages/RFP-RFQ o póngase en contacto con Tricia Thomas, Gerente de Comunicaciones al 316-352-4860 o tthomas@wichita.gov.


Thông Báo của Cơ Quan WAMPO Kêu Gọi Cho Dự Án

5310 Tăng Cường Sự Vận Động của Người Cao Niên và Những Người Khuyết Tật
Cho Năm Tài Chính Liên Bang 2017/2018

Mục đích của chương trình 5310 Tăng Cường Sự Vận Động của Người Cao Niên và Những Người Khuyết Tật nhằm nâng cao tính lưu động cho người cao niên và những người khuyết tật bằng cách hỗ trợ tài chính, thông qua chương trình đã được kế hoạch, thiết kế, và thực hiện để đáp ứng nhu cầu vận chuyển của các dân số này.

Cơ Quan Quy Hoạch Đô Thị Vùng Wichita (WAMPO) là Cơ Quan Quy Hoạch Đô Thị (MPO) được chỉ định cho khu lớn hơn đô thị vùng Wichita và chịu trách nhiệm về:

  • Phát hành một cuộc gọi cho các dự án trong cộng đồng hội đủ điều kiện chương trình 5310
  • Tạo điều kiện cho quá trình lựa chọn cạnh tranh để kiểm tra các dự án này
  • Triệu tập ủy ban lựa chọn dự án sẽ đề xuất các dự án cho (các) cơ quan quản trị

Cơ Quan Vận Tải Wichita (Wichita Transit) là người nhận được chỉ định sẽ quản lý chương trình trợ cấp 5310.

Cơ Quan Quy Hoạch Đô Thị Vùng Wichita (WAMPO) hiện đã mở thời hạn đăng ký cho chương trình tài trợ 5310. Hạn chót nộp hồ sơ dự án là ngày 15 tháng 3 năm 2019. Tất cả các dự án đã gửi sẽ được lựa chọn dựa trên các mục tiêu và mục tiêu được tìm thấy trong Kế hoạch Dịch vụ Nhân lực-Giao thông Công Cộng Phối hợp tại địa phương.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập đến www.wampo.org/People/Pages/RFP-RFQ hoặc liên hệ cô Tricia Thomas, Quản Lý Truyền Thông (Communications Manager) tại số điện thoại 316-352-4860 hoặc gửi email đến tthomas@wichita.gov.