Sign In
Public Notices
 • Public Notice WAMPO Call for Projects 5310 Enhanced Mobility of Seniors & Individuals with Disabilities For Federal Fiscal Year 2019/2020

  The intent of the 5310 Enhanced Mobility of Seniors & Individuals with Disabilities program is to improve mobility for seniors and people with disabilities by providing financial support, through programs planned, designed, and carried out to meet the transportation needs of these populations.

  The Wichita Area Metropolitan Planning Organization (WAMPO) has now opened the application period for 5310 program funding.  The deadline for project application submission is December 31, 2020.   All submitted projects will be screened based on the goals and objectives found in the local Coordinated Public Transit-Human Services Plan. 

  For more information visit: www.wampo.org/paratransit or contact Tricia Thomas, WAMPO Communications Manager at 316-779-1319 or email tricia.thomas@wampo.org.

  Transportation providers and other interested parties are hereby notified that the following entities are applying for a federal grant of up to $821,767 under Section 5310 of Chapter 53 of Title 49, United States Code, for transportation projects designed to meet the needs of seniors and/or individuals with disabilities within the Wichita Urbanized Area.  

  • Arrowhead West, 1100 E. Wyatt Earp Blvd, Admin Building, Dodge City, KS 67801
  • Breakthrough Club of Wichita, 1010 N. Main, Wichita, KS 67203
  • Cerebral Palsy Research Foundation, 5111 E. 21st St N, Wichita, KS 67208
  • City of Derby, 611 N. Mulberry Rd., Ste. 300, Derby, KS 67037
  • City of Valley Center, 121 S. Meridian- PO Box 188, Valley Center, KS 67147
  • City of Haysville, 200 W. Grand Ave. Haysville, KS 67060
  • Envision, 2301 S. Water Wichita Ks 67213
  • Heartspring, 8700 E. 29th Street North, Wichita, KS 67226
  • KETCH, 1006 E. Waterman, Wichita, KS 67211
  • Park City Senior Center, 6100 N. Hydraulic, Wichita, KS 67219
  • Sedgwick County Division on Aging, 271 W. 3rd St., Ste. 500, Wichita, KS 67202
  • Starkey, Inc. , 4500 W. Maple, Wichita, KS 67209
  • Wichita Transit, 777 E. Waterman St, Wichita, KS 67202

  The purpose of this notice is to invite private for-profit bus, taxi, ambulette operators and other interested parties to participate in the development of proposed grant project(s) and in the provision of enhanced transportation services to elderly individuals and individuals with disabilities. Please contact Tricia Thomas at tricia.thomas@wampo.org within 30 calendar days of this public notice to request more information.

 • Noticia Pública Convocatoria WAMPO para Proyectos 5310 Mejorar Movilidad de Personas Mayores e Individuos con Discapacidades

  ​El propósito del programa 5310 Mejorar Movilidad de Personas Mayores e Individuos con Discapacidades es mejorar la movilidad de las personas mayores y personas con discapacidades brindando apoyo financiero a través de programas planificados, diseñados y realizados para satisfacer las necesidades de transporte de estas poblaciones.

  La Organización de Planificación Metropolitana del Área de Wichita (WAMPO) ahora ha abierto el período de solicitud financiera del programa 5310. La fecha límite para presentar la solicitud del proyecto es el 31 de diciembre de 2020. Todos los proyectos presentados serán evaluados en base de las metas y los objetivos que se encuentran en el Plan Local de Transporte Público Coordinado para Servicios Humanos.

  Para más información visítenos al: www.wampo.org/paratransit

  o comuníquese con la Gerente de Comunicaciones de WAMPO, Tricia Thomas al 316-779-1318 o envié un correo electrónico a tricia.thomas@wampo.org.

  Los proveedores de transportación y otras partes interesadas por este medio son notificados de las siguientes entidades quienes están solicitando para las subvenciones federales de hasta 821,767 bajo Sección 5310 del Capítulo 53 del título 49, Código de los Estados Unidos, para los proyectos de transporte diseñados para satisfacer las necesidades de transporte para personas mayores y/o personas con discapacidades dentro del Área Urbanizada de Wichita.

  • Arrowhead West, 1100 E Wyatt Earp Blvd, Admin Building, Dodge City, KS 67801
  • Breakthrough Club of Wichita, 1010 N. Main, Wichita, KS 67203
  • Cerebral Palsy Research Foundation, 5111 E. 21st St N, Wichita, KS 67208
  • City of Derby, 611 N. Mulberry Rd., Ste. 300, Derby, KS 67037
  • City of Valley Center, 121 S. Meridian - PO Box 188, Valley Center, KS  67147
  • City of Haysville, 200 W. Grand Ave. Haysville, KS 67060
  • Envision, 2301 S. Water Wichita Ks 67213
  • Heartspring, 8700 E. 29th Street North, Wichita, KS 67226
  • KETCH, 1006 E. Waterman, Wichita, KS 67211
  • Park City Senior Center, 6100 N. Hydraulic, Wichita, KS  67219
  • Sedgwick County Division on Aging, 271 W. 3rd St., Ste. 500, Wichita, KS 67202
  • Starkey, Inc. , 4500 W. Maple, Wichita, KS 67209
  • Wichita Transit, 777 E. Waterman St, Wichita, KS 67202

  El propósito de este aviso es invitar a operadores privados con fines de lucro de autobuses, taxis, ambulantes y otras partes interesadas a participar en el desarrollo de los proyectos de subvención propuestos y en la prestación de servicios de transporte mejorados para personas mayores y personas con discapacidades. Para solicitar más información, comuníquese con Tricia Thomas a tricia.thomas@wampo.org dentro de los 30 días calendario a partir de este aviso público.

 • Thông Báo của Cơ Quan WAMPO Kêu Gọi Cho Dự Án 5310 Tăng Cường Sự Vận Động của Người Cao Niên và Những Người Khuyết Tật Cho Năm Tài Chính Liên Bang 2019/2020

  Mục đích của chương trình 5310 Tăng Cường S Vn Đng ca Người Cao Niên và Nhng Người Khuyết Tt nhằm nâng cao tính lưu động cho người cao niên và những người khuyết tật bằng cách hỗ trợ tài chính, thông qua chương trình đã được kế hoạch, thiết kế, và thực hiện để đáp ứng nhu cầu giao thông của các dân số này.

  Cơ Quan Quy Hoch Đô Th Vùng Wichita (WAMPO) hiện đã mở thời hạn đăng ký cho chương trình tài trợ 5310. Hạn chót nộp hồ sơ dự án là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Tất cả các dự án đã gửi sẽ được lựa chọn dựa trên các mục tiêu và mục tiêu được tìm thấy trong Kế hoạch Dịch vụ Nhân lực-Giao thông Công Cộng Phối hợp tại địa phương.

  Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập đến www.wampo.org/paratransit hoặc liên hệ cô Tricia Thomas, Giám đốc Truyền thông WAMPO tại số điện thoại 316-779-1319 hoặc gửi tin nhắn đến tricia.thomas@wampo.org 

  Các nhà cung cấp dịch vụ giao thông và các nhà quan tâm khác nay được thông báo rằng các cơ quan sau đây đang đăng ký tiền tài trợ của liên bang lên tới $821,767 theo Mục 5310 của Chương 53 của Tiêu đề 49, Bộ luật Hoa Kỳ, cho các dự án giao thông được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người cao niên và / hoặc các cá nhân khuyết tật trong Khu Thành Thị Hóa Wichita.

  • Arrowhead West, 1100 E. Wyatt Earp Blvd, Admin Building, Dodge City, KS 67801
  • Breakthrough Club of Wichita, 1010 N. Main, Wichita, KS 67203
  • Cerebral Palsy Research Foundation, 5111 E. 21st St N, Wichita, KS 67208
  • City of Derby, 611 N. Mulberry Rd., Ste. 300, Derby, KS 67037
  • City of Valley Center, 121 S. Meridian- PO Box 188, Valley Center, KS 67147
  • City of Haysville, 200 W. Grand Ave. Haysville, KS 67060
  • Envision, 2301 S. Water Wichita Ks 67213
  • Heartspring, 8700 E. 29th Street North, Wichita, KS 67226
  • KETCH, 1006 E. Waterman, Wichita, KS 67211
  • Park City Senior Center, 6100 N. Hydraulic, Wichita, KS 67219
  • Sedgwick County Division on Aging, 271 W. 3rd St., Ste. 500, Wichita, KS 67202
  • Starkey, Inc. , 4500 W. Maple, Wichita, KS 67209
  • Wichita Transit, 777 E. Waterman St, Wichita, KS 67202

  Mục đích của thông báo này là để mời tư nhân xe buýt, taxi, nhà điều hành xe cứu thương và các bên quan tâm khác tham gia vào việc phát triển (các) dự án tài trợ được đề xuất và trong điều khoản tang thêm dịch vụ giao thông cho người già và người khuyết tật. Hãy liên hệ với cô Tricia Thomas tại tricia.thomas@wampo.org trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo công khai này để yêu cầu thêm thông tin.

​There are currently no public notices available.